KMikt waarborgt privacy van gegevens

Privacy

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Integratieve Kindertherapeut verwerkt de in het kader van de bedrijfsvoering verkregen persoonsgegevens van de ouder(s) / verzorger(s) en het kind volgens de bepalingen van de nieuwe Europese privacywet. Hiervoor wordt voor aanvang van de therapie een privacydocument overlegd en ondertekend door de therapeut en de ouder(s) / verzorger(s).

Waarborg zorgvuldige omgang met persoonsgegevens

Als Integratief Kindertherapeut werk ik volgens de richtlijnen van de Jeugdwet. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als de behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand van de ouders en het kind en gegevens over mogelijke de uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling van het kind noodzakelijk zijn en die ik, na expliciete toestemming van de ouders, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 Ik doe mijn best om de privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met de persoonlijke en medische gegevens van ouders en kind;
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens van ouders en kind.

Als behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier van ouders en kind. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming van de ouders.
 • Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een paar gegevens uit het dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van de persoonlijke gegevens, dan zal ik eerst de ouders informeren en expliciet om toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard (voor kinderen geldt dat deze termijn ingaat vanaf hun 18de jaar).

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die ouders ontvangen, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat ouders deze nota eventueel kunnen declareren bij hun zorgverzekeraar.

 • Naam, adres en woonplaats;
 • De geboortedatum van het kind;
 • De datum van de behandeling;
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld integratieve therapie met daarbij eventueel de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld;
 • De kosten van het consult.
Naar boven